Kreativní myšlení

04.06.2019

Základní předpoklad úspěchu na tvrdém konkurenčním trhu.


Autoři: Mgr. Kateřina Horká, Mgr. Renata Kaňáková
Kreativita pomáhá člověku
dělat lépe cokoli, co podniká.
Kreativní potenciál umožňuje
rychleji se rozhodovat a činit změny,
umožňuje komukoli cítit se jistěji
a jít svou vlastní cestou.
(Eric Maisel)

Člověk se v průběhu svého života dostává do různých životních situací, se kterými je nucen se vyrovnávat a adaptovat se na ně. Může se adaptovat dvěma způsoby: pasivně - bez vlastního přičinění a aktivně tj. vlastní činností. Kreativita přispívá k aktivní adaptaci člověka.

Naše myšlení se pohybuje v přesně nastavených pevných strukturách stereotypů, kreativita pomáhá hledat jinou, kratší a efektivnější cestu.

Jsme stále více nuceni pohotově se přizpůsobovat měnící se struktuře daného oboru, což sebou nese potřebu měnit navyklé stereotypy chování, ať už se týkají změn ve firemní kultuře jako takové, což často souvisí s restrukturalizací firmy, či strategie v péči o klienta-zákazníka a to jak vnitřního tak i vnějšího.

V návaznosti na tyto potřeby, si stále více lidí v managementu lidských zdrojů uvědomuje potřebu rozvíjet ve svých zaměstnancích tvůrčí myšlení. Co to ale takové "tvůrčí myšlení" je?

Tvůrčí myšlení je specifický druh myšlení, které se vyznačuje kromě jiného i vysokou motivovaností, vytrvalostí, odpovědností, schopnost inspirovat se různými podněty, dovedností spojovat poznatky z různých oborů, hledáním variantních řešení atd.

Proč se kreativitou zabývat?

Efektivní firma je ta, která hledá nové cesty ke svým klientům.

V současné době můžeme předpokládat, že trh je nasycen řadou dnes již podobných produktů, cenově i kvalitativně srovnatelných. To, co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu je nejenom způsob, jakým je produkt nabízen (strategie prodeje), ale také jak je vyvíjen a nakolik je zhodnocen inovativní přístup. Tento přístup je často redukován pouze na technologie. Inovativní a tvůrčí myšlení lidí nebývá v tomto ohledu doceňováno. Charakteristickým rysem úspěšných firem je, že při výběru a dalším vzdělávání zaměstnanců klade prioritu na jejich kreativní potenciál myšlení.

Kreativní řešení krize ve společnosti v dnešním tvrdém konkurenčním prostředí.

Krize ve společnosti je běžným jevem v malých firmách, zavedených podnicích i nadnárodních společnostech. Při kreativním využití krize se však společnost může posunout kvalitativně dopředu, na vzniklou situaci odpovědět hledáním nových hodnot a příležitostí.

Úspěšní manažeři jsou ti, kteří dokáží v takové situaci rozhýbat strnulé lidi a struktury uvnitř společnosti a posílit jejich schopnost rychlé reakce na změny trhu a přání klientů. Jedním z mnoha způsobů je vytvoření kreativního klimatu uvnitř společnosti.

Velice důležité je si uvědomit, že kreativitu lidem nemůžeme nařídit, musí k ní být motivování a jedná se o proces, který vyžaduje dlouhé období. Tomu nahrává i fakt, že permanentně kreativní společnosti mohou působit preventivně proti krizi, případně ji zažehnat již v raném stádiu.

Jak vypadá permanentně kreativní společnost?

Uvnitř společnosti je vytvořeno prostředí pro uplatnění myšlenkového bohatství a potenciálu zaměstnanců, funguje oboustranná komunikace mezi zaměstnanci na všech úrovních, vzájemná informovanost a inspirace, ochota převzít na sebe řešení problému a odpovědnost za něj.

Zní to jako ideál?

Naše zkušenost s pravidelným tréninkem zaměstnanců v oblasti kreativity ukazuje, že nejde o ideál, ale zvládnutí situace, jejímž výsledkem je kvalitativní skok společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti.

Jaké prostředky zvolit, aby byli lidé dostatečně motivováni a byl jim rozvoj kreativity a tvůrčího myšlení umožněn?

Zde se nabízí vzdělávání tzv. zážitkovou pedagogikou, která jako jednu ze svých forem využívá i tzv. outdoor training.

Článek je majetkem společnosti HORMED s.r.o. Článek ani žádná jeho žádná část nesmí být použity bez souhlasu společnosti HORMED s.r.o.